بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
سمیه محبوبی
سرپرستار واحد بخش ICU
کارشناس پرستاری
سمیه محبوبی