امروز : 08 مهر 1402
بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
سمیه ناصح تبار
سرپرستار بخش CCU
کارشناس پرستاری
سمیه ناصح تبار
شرح وظایف:

1. پذیرش و تحویل بیمار و مدارک بیمار
2. انجام معاینات فیزیکی لازم و ثبت آنها و گزارش موارد ضروری
3. ارزیابی وضعیت درد وتدابیر جهت تسکین درد
4. حمایت روحی-روانی بیمار وخانواده و بکارگیر ی روش های آرام سازی جهت کاهش اضطراب
5. آشناسازی بیمار جهت انجام روش های تشخیصی و درمانی
6. ارائه بکارگیری تدابیر پرستاری به منظور حمایت جسمی و روانی بیمار در حین انجام رو شهای تشخیصی و درمانی تهاجمی و غیر تهاجمی
7. مانیتورنیگ قلب,تشخیص دیس ریتمی های مختلف,اطلاع به پزشک در صورت لزوم و انجام اقدامات فوری در صورت بروز دیس ریتمی های خطرناک
8. ارائه مراقبت های لازم پس از انجام روش های تشخیصی و درمانی بخصوص روش های تهاجمی مانند: آنژیو گرافی,گذاشتن پیس میکر از قبیل کنترل وضعیت همودینامیک ,کنترل عوارض روش های درمانی و آموزش مراقبت از خود به بیمار و خانواده
9. هماهنگی و همکاری با تیم درمان جهت انجام مراحل مختلف باز توانی قلبی با توجه به وضعیت مددجو
10. مشاوره و آموزش به مددجو و خانواده در زمینه شیوه های مناسب زندگی,مراقبت از خود و مراقبت در منزل
11. انجام اینتوباسیون در موارد ضروری
12. اعلام کد و شروع اقدامات احیاء قلب و ریه((CPR
13. تنظیم و بکارگیریDCشوک در موارد ضروری
14. انجام مراقبتت های پرستاری روتین بخش CCUبه منظور تعدیل فعالیت و استراحت مددجو
15. بررسی آزمایشات روتین بخش و گزارش مورد ضروری به پزشک
16. انجام ساکشن ترشحات راه های هوائی و لوله تراشه,تراکیاستومی ,osotracheal,Nasotracheal
17. انجام حمایت های روانشناختی از بیماران و خانواده بیمار
18. بررسی و نظارت بر صحت عملکرد تجهیزات تخصصی بخش
19. ثبت دقیق و گزارش کلیه اقدامات انجام شده
20. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق