امروز : 08 مهر 1402
بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مریم سادات باختر
کارشناس کنترل عفونت
کارشناس پرستاری
مریم سادات باختر
شرح وظایف:

1.شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریقبررسی و انجام پژوهش
2.بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی
3.همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی
4.شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود
5.تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
6.ارزیابی وسایلو تجهیزات الزم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان
7.نیازسنجی آموزش کارکنان بیمارستان در عفونتهای بیمارستانی و پیگیری از تجربه آموزشهای ارائه شده مورد نیاز برای رعایت قوانین و مقررات کنترل عفونت
8.بازدید روزانه از بخشهایمختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و عالئمی بالینی و ثبت و ارائه گزارشات الزم
9.تهیه و تدوین دستورالعملهای کنترل عفونت های بالینی جهت بخشهای ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت
10.نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور
11.نظارت و کمک در ایزوالسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود
12.همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستان برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیریهای بیمارستای
13.شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت بمنظور ارائه اطالعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی با رعایت احتیاط های همه جانبه
14.تهیه گزارش از کلیه موارد عفونت پس از بررسی پرونده بیماران و گزارشهای آزمایشگاه به منظور تکمیل فرمهای مربوطه ،به عبارتی نظارت و مراقبت ، تحقیق و بررسی کنترل عفونت در بیمارستان
15.درخواست انجام نمونه برداری از افراد و مکانهای مشکوک به عفونت
16.همکاری و مشورت در بکارگیری بهتر امکانات موجود و مجزاسازیبیماران عفونی بخشها
17.نظارت برنحوه اجرای روشهای ضدعفونی و نظافت طیق استانداردهای موجود
18.آشناسازی کادر درمانی و مدیران با عفونتهای بیمارستانی از طریق سمینار و تهیه مقاالت آموزشی
19.دریافت داده های جمع آوری شده درمورد عفونتهای بیمارستانی بیمارستانهای تحت پوشش ازمرکز بهداشت شهرستان بصورت منظم و ماهانه.
20.تجزیه و تحلیل ماهانه داده های اپیدمیولوژیک عفونتهای بیمارستانی و ارائه آن مسئولین بیمارستانها.
21.طراحی اقدامات مداخلهای و تأمین نیازها در جهت کنترل و پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در بیمارستانهای تحت پوشش.
22.بررسی و تصویب برنامه سالیانه برای فعالیتها، مراقبت و پیشگیری.
23.تدوین و اجرای برنامهها و کارگاههای آموزشی و نظارت براجرای برنامههای آموزشی کمیتههای کنترل عفونت بیمارستانهای تحت پوشش.
24.بررسی دورهای شش ماهه و یکساله وضعیت عفونتهای بیمارستانی و تأثیر مداخالت انجام شده در جلوگیری از آنها.
25.ارزشیابی فعالیتهای بیمارستاندر زمینه اقدامات پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی براساس چک لیستهای نظارت و ارزشیابی یکسان مصوب کمیته کشوری.
26.تهیه و تصویب برنامه دفع زبالههای بیمارستانی و ا یجاد هماهنگی با سازمانهای مرتبط بابرنامه مانند شهرداری در صورت عدم وجود دستورالعمل کشوری حمایت از انجام پژوهشهای کاربردی در زمینه کنترل عفونتهای بیمارستانی