امروز : 08 مهر 1402
بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
ابوالفضل صادقی
کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
کارشناس پرستاری - فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
ابوالفضل صادقی
شرح وظایف:

از آنجا که بهبود کیفیت و ایمنی بیمارجزو اولویت های استراتژیک بیمارستان است،کارشناس هماهنگ کننده متمرکز بر ایمنی بیمار بوده و اقدامات خود را با هماهنگی مسئول ایمنی بیمارستان (جناب آقای دکتریوسفیان"ریاست محترم بیمارستان") انجام می دهد:
1. نظارت بر استفاده صحیح از ابزارهای مهار فیزیکی واستفاده از حفاظ تخت برای جلوگیری از سقوط بیمار
2. پیگیری و نظارت بر فرم آموزش و ارزیابی اولیه بیمار جهت آگاهی پرسنل از زخم فشاری و مستعدسقوط بودن بیمار
3. نظارت بر مراقبتهای پیشگیرانه برای عوارض ناشی ازبی تحرکی طولانی مدت بیمارانمستعدزخم فشاری و آمبولی ریوی یا ترومبوز وریدی
4. نظارت بر اجرای ارتباط صحیح کارکنان/شناسایی صحیح بیمار/و اجرای سایر دستورالعملهای ایمنی بیمار
5. نظارت بر استفاده صحیحی از فراورده های خونی و برگزاری جلسه فوق العاده کمیته طب انتقال خون در صورت تزریق فراورده ناسازگار
6. نظارت بر اخذ رضایت آگاهانه از بیمار قبل از هر اقدام تهاجمی
7. نظارت برضد عفونی صحیح تجهیزات پزشکی واستفاده صحیح از انواع ضدعفونی کننده ها برای جلوگیری از عفونت های بیمارستانی
8. نظارت براستفاده صحیح کارکنان از تجهیزات پزشکی
9. برگزاری کمیته مرگ و میر حداکثر24ساعت پس از وقوع مرگ های غیرمنتظره وبرگزاری کمیته مرگ و میر ماهیانه برای بیماران فوتی
10. نظارت و کنترل مصرف گازهای طبی و ایمنی اتاق اکسیژن ساز
11. نظارت بر اجرای استریلیزاسیون فوری اقلام خاص
12. نظارت بر دستگاه بی خطر ساز پسماند و امحاء زباله ها
13. نظارت بر بهداشت دست و اسکراب طبق دستورالعمل
14. نظارت بر آزمایشگاه جهت اطلاع رسانی نتایج بحرانی به بخش هابا استفاده از آیفون یکطرفه
15. نظارت و بررسی آگاهی بیماران از وجود زنگ احضارپرستار
16. بررسی مستندات ثبت خطاهای پزشکی، دارویی و پرسنلی ازطریق بررسی فرمهای خطا و بررسی مستقیم خطاهای موجود در پرونده
17. پایش خطاها جهت شناسایی خطاها وکاهش و جلوگیری از خطاهای پزشکی، پرستاری، دارویی و تجهیزاتی
18. شناسایی مشکلات ایمنی بیماران از نزدیک
19. انجام بازدید های مدیریتی ایمنی بیماردر فواصل زمانی مشخص شده درتقویم ایمنیبه تفکیکبخشهای درمانی و پاراکلینیک و پشتیبانی وارائه بازخوردهای فردی به افراد گزارش کننده وجلب مشارکت و ترغیب کارکنان به توجه ویژه به ایمنی بیمار
20. شناسایی وبررسی شرایط تهدید کننده ایمنی بیمارو شاخصهای ایمنی وتحلیل شاخصهای ایمنی به صورت ماهیانه
21. شرکت فعال در تمام جلسات کمیته های بیمارستانی
22. پایش اثربخشی اقدامات انجام شده برای ارتقای ایمنی بیمار
23. گزارش نتایج شاخص های ایمنی حداقل سه ماهه در کمیته بهبود کیفیت
24. انجام اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیلی ریشه ای خطاها پس از تصمیم گیری درتیم مدیریت اجرایی
25. راند درون بخشی و تکمیل چک لیست تحلیل ایمنی بخشها و بررسی درتیم مدیریت اجرایی و اطلاع رسانی به مسئول ایمنی بیمار