بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
صفیه هاشمی خواه
مسئول واحد بانک خون
کارشناس علوم آزمایشگاهی
صفیه هاشمی خواه