امروز : 08 مهر 1402
بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
صفیه سادات سیدی
مسئول واحد اسپیرومتری
کارشناس پرستاری
صفیه سادات سیدی