امروز : 08 مهر 1402
بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
فاطمه درمسجدی
مسئول امور اداری
کارشناس ادبیات
فاطمه درمسجدی
شرح وظایف:

• تهیه و تنظیم پیش نویس کلیه مکاتبات اداری بیمارستان و کارکنان مرکز
• صدور احکام حقوقی کلیه پرسنل تحت پوشش
• تنظیم لیست اضافه کار و حق مشارکت
• تنظیم و صدور و ابلاغ مرخصی کارکنان
• تهیه و تنظیم گواهی انجام کار کارکنان به صورت ماهیانه و ارسال به امور مالی جهت پرداخت حقوق و مزاییا
• تهیه لیست امور رفاهی کارکنان از قبیل بن لباس ,بن ارزاق، عیدی,بیمه و حق مهد کودک و غیره
• تنظیم ارزشیابی سالیانه کارکنان
• شرکت درجلسات و کمیته های بیمارستانی و ستاد دانشگاه
• نظارت، رسیدگی و کنترل حضور و غیاب کارکنان