بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
سارا نادری صفا
مسئول اعتبار بخشی آموزشی
کارشناس پرستاری - فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی
سارا نادری صفا
شرح وظایف:
 1. پاسخگویی کلیه مسائل اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان  آموزشی مربوطه
 2. تدوین وتنظیم پیش نویس کلیه نامه های اداری ومکاتبات با مسئول بسته اعتبار بخشی آموزشی دانشگاه  برحسب ضرورت
 3. شرکت در شورای آموزشی بیمارستان و ارائه موارد مرتبط با اعتبار بخشی آموزشی
 4. انجام کلیه امور اتوماسیون اداری اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان
 5. ثبت وضبط نامه های الکترونیکی درسیستم اتوماسیون اداری
 6. طراحی پرسشنامه ها و فرم های نظر سنجی اعتبار بخشی آموزشی
 7. شرکت در جلسات اعتبار بخشی  معاونت آموزشی دانشگاه  ،دانشکده های پزشکی،پرستاری مامایی ،پیراپزشکی و بهداشت برحسب ضرورت
 8. تهیه و تنظیم صورتجلسات اعتبار بخشی آموزشی  و ارائه به مسئول بسته اعتبار بخشی آموزشی
 9. همکاری و هماهنگی با دفتر بهبود کیفیت بیمارستان در جهت دریافت و ارائه اطلاعات مرتبط با اعتبار بخشی آموزشی
 10. همکاری  با واحد EDC  دانشگاه   و EDO دانشکده های موجود دانشگاه در امور اعتبار بخشی آموزشی
 11. عضویت و شرکت در جلسات  EDU بیمارستان
 12. عضویت و شرکت در جلسات تیم مدیریت آموزش بیمارستان
 13. تهیه گزارش نتایج   اعتبار بخشی آموزشی و  تحویل و ارائه آن به معاون آموزشی   وپژوهشی وسرپرست بیمارستان  
 14. هماهنگی با کارشناسان گروههای آموزشی در جهت تهیه و توزیع و جمع آوری فرم های ارزیابی اعتبار بخشی آموزشی در گروههای آموزشی
 15. شرکت فعال  در کارگروه  مستند سازی  بیمارستان  مربوطه
 16. انجام وظایف محوله تحت نظر معاون آموزشی بیمارستان و مسئول اجرای  بسته اعتبار بخشی  آموزشی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه