امروز : 08 مهر 1402
بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
ابوالفضل صادقی
مسئول آموزش پزشکی
کارشناس پرستاری - فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
ابوالفضل صادقی
شرح وظایف:

1-پاسخگویی کلیه مسائل اداری وآموزشی حوزه معاونت آموزشی وپژوهشی بیمارستان

2-تدوین وتنظیم پیش نویس کلیه نامه های اداری،مکاتبات باواحدهای داخلی ومعاونت آموزشی دانشگاه ،دانشکده هاومراکزستادی برحسب ضرورت

3-اعلام نیازها و درخواستهای حوزه معاونت با هماهنگی معاونت آموزشی وپژوهشی بیمارستان

4- نظارت برحضوراعضاء درکنفرانس ادواری ازطریق ثبت اسامی افرادشرکت کننده واعلام آن به دبیرشورای آموزشی دانشگاه

5- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی گروههای آموزشی ازطریق همکاری بین بخش کارشناسان بادفترآموزش بیمارستان

6 –شرکت در شورای آموزشی بیمارستان و تهیه دستور جلسات و ارسال مصوبات جهت اجرا

7 – انجام کلیه امور اتوماسیون اداری دفتر معاونت آموزشی وپژوهشی بیمارستان

8– ثبت وضبط نامه های الکترونیکی درسیستم اتوماسیون اداری و ارسال برنامه ها ، نامه های اداری وآموزشی ازطریق نامه رسان بیمارستان

9–انجام تمهیدات لازم جهت برگزاری آزمونهاو نظارت بر برگزاری صحیح و سالم امتحانات

10-جمع آوری وبه روزرسانی آمارماهیانه پزشکان ،رزیدنتهاواینترنهاوارجاع آن به مسئولین ذیربط

11-نظارت براجرای فعالیتها و فرآیندهای آموزشی گروههای آموزشی (حضوری وبا استفاده از چک لیست و پرسشنامه استاندارد )

12-نظارت بر تهیه و جمع آوری مستندات اعتبار بخشی آموزشی و اجرای آن در بیمارستان

13-تایید مرخصی ها ،پاس و ماموریت ساعتی و امورمرتبط با حضور وغیاب کلیه پرسنل زیربط در سامانه تردد

14- همکاری با واحد آموزش دانشکده های پزشکی،پرستاری و مامایی و پیراپزشکی درجهت رفع مشکلات آموزشی یا تصییح فرآیند آموزش فراگیران در بیمارستان

15- همکاری با واحد EDC   و EDO دانشکده پزشکی در امور آموزشی فراگیران و اساتید

16- تهیه گزارش عملکرد واحد آموزش فصلی (هز 3ماه یکبار)و تحویل و ارائه آن به معاون آموزشی   وپژوهشی وسرپرست بیمارستان  جهت ارائه به معاون آموزشی دانشگاه و یا مراجع مرتبط

 17-انجام سایرامورمحوله طبق نظر مسئول مافوق