امروز : 08 مهر 1402
بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
حجت فتاح پور
کارشناس فیزیوتراپی
کارشناس فیزیوتراپی
حجت فتاح پور
شرح وظایف:

1- مطالعه بر روی افراد بیمار جهت درمان مناسب بامعلولیت آنها
2- انجام تست و ارزشیابی معلولین جسمی یا روانی با موازین تست های استاندارد
3- تعیین و تشخیص هدف درمانی در درمان معلولین جسمانی با در نظر گرفتن نوع معلولیت با تجویز پزشک
4- ثبت تاریخچه ، تهیه و تنظیم گزراش روزانه و گزارش نهایی از پیشرفت بیمار
5- تعیین و انجام برنامه درمانی هماهنگ با روحیه و وضع جسمانی بیمار
6- مستقل کردن بیمار در انجام فعالیت های روزانه
7- تشخیص ، طرح ریزی و ساختن وسایل کمکی
8- انجام فیزیوتراپی بیماران نظیر ماساژ دادن و
9- انجام فیزیوتراپی بیماران بستری در بیمارستان ها و آسایشگاه های معلولین
10- تهیه و تنظیم آمار بخش جهت ارائه به مقام مافوق
11- بررسی وضعیت عمومی و ظاهری بیمار
12- آموزش بیمار و ارائه پمفلت آموزشی جهت مراقبت در منزل
13- انجام سایرامور محوله طبق دستور مافوق
14- شرکت و همکاری در تیم درمانی
15- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق