امروز : 08 مهر 1402
بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر علی یوسفیان آرانی
سرپرست بیمارستان
پزشک عمومی
دکتر علی یوسفیان آرانی