امروز : 08 مهر 1402
بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر حمیدرضا صداقت
مسئول رادیولوژی
متخصص رادیولوژیست
دکتر حمیدرضا صداقت
شرح وظایف:

1- سرپرستی کلیه امور تخصصی مرکز
2- کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، تجهیزاتی و لوازم بخش و تطابق با استانداردهای اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3- ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها و بخشهای مختلف
4- کنترل عملکرد کیفی کارکنان فنی
5- ممانعت از تحمیل هزینه ها و خدمات غیر ضروری به بیماران
6- رسیدگی به شکایات در مورد امور تخصصی و علمی رادیولوژی و پاسخگویی به مراجع ذیربط
7- جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز
8- جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ارائه کمی و کیفی خدمات و ارسال گزارشهای مربوط به مراجع ذیربط حسب ضرورت
9- رعایت قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
10- اقدام و نظارت بر پذیرش بیماران و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانسی
11- نظارت بر اجرای دقیق برنامه کنترل کیفی داخلی و خارجی و انعکاس و نگهداری آنها در دفاتر مخصوص
12- حضور فعال ، مداوم و مستمر در رادیولوژی
13- آموزش مداوم پرسنل با همکاری سوپروایزر و کارشناسان رادیولوژی
14- تهیه و تنظیم مطالب آموزشی و نظارت بر انجام آموزش
15- شرکت در جلسات آموزشی ، کمیته های مرتبط بیمارستانی
16- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق