امروز : 08 مهر 1402
بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر مسعود معینی طباء
مسئول فنی بخش دیالیز
متخصص داخلی / فوق تخصص کلیه
دکتر مسعود معینی طباء
شرح وظایف:

سرپرستار: زهرا زارعی

تعداد تخت:  9 تخت

1. پذیرش وارزیابی مددجو قبل از دیالیز
2. بررسی و حمایت روانی-جسمی مددجو جهت دیالیز
3. بررسی وضعیت مددجو از نظر انواع هپاتیتHIV, و انجام تدابیر لازم در صورت مثبت بودن آزمایشات فوق
4. رعایت اصول جداسازی در صورت مثبت بودن آزمایشات فوق
5. برنامه ریزی و اجرای واکسیناسیون براساس ضوابط مربوطه
6. بررسی راه های دستیابی به عروق و انتخاب بهترین راه ممکن
7. دستیابی به عروق به روش استاندارد از طریق فیستول/کاتترهای دو جداره/کورتکس وسایر روش ها
8. انجام مراقبت پرستاری از راه عروقی باز در مددجویان
9. رعایت اصول احتیاطات همه جانبه استاندارد به منظور پیشگیری از ابتلاء به بیمار های منتقله از راه خون
10. انتخاب صافی مناسب براساس وضعیت مددجو
11. انجام و بررسی آزمایشات قبل,حین و بعد از دیالیز و تعیین شرایط دیالیز مددجو
12. آماده کردن دستگاه دیالیز و وسایل مربوطه جهت وصل نمودن به مددجو
13. ست کردن دستگاه به روش استاندارد,شست و شو و آماده کردن ست و صافی دستگاه دیالیز
14. اتصال مددجو به دستگاه دیالیز با توجه به وزن خشک و راههای دستیابی به عروق ,تنظیم دستگاه بر اساس نیازهای خاص
15. هماهنگی,کنترل و نظارت بر کالیبراسیون منظم و مستمر دستگاههای دیالیز و سیستمRO
16. بررسی نتایج آزمایشات قبل و بعد از همودیالیز و گزارش موارد ضروری به پزشک
17. ارائه مراقبت های خاص حین دیالیز جهت پیشگیری از عوارض,کنترل و درمان حین دیالیز از قبیل: پارگی ست و صافی,لخته شدن صافی,قطع برق,خرابی دستگاه
18. ارائه مراقبت های خاص حین دیالیز جهت پیشگیری از عوارض,کنترل و درمان حین دبالیز از قبیل افت فشارخون,کرامپ عضلانی,درد قفسه سینه و..
19. بررسی وضعیت مددجو از نظر میزان نیاز به هپارین و تنظیم دستگاه جهت تزرق هپارین
20. بررسی مددجو و ارائه مراقبت های خاص دراویی یا توجه به ویژگی های دارو به منظور پیشگیری از عوارض
21. بررسی مددجو از نظر علایم کم خونی و اتخاذ تدابیر لازم با نظر پزشک
22. تعیین و محاسبه میزان کفایت دیالیز در مددجویان واتخاذ تصمیمات لازم با نظر پزشک
23. جدا نمودن مددجو از دستگاه بعد از انجامئ دیالیز و انجام مراقبت های لازم حین قطع و بعد از دیالیز
24. شستشوی دستگاه دیالیز براساس استانداردها
25. هماهنگی جهت انجام کشت های منظم از دستگاه دیالیز
26. تعیین نیازهای آموزشی و مشاوره با مددجو و خانواده مددجو و ارائه آموزش های لازم
27. بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم جهت دیالیز در منزل در صورت اممکان
28. بررسی وضعیت اقتصادی- اجتماعی مددجو و ارجاع و به واحدهای ذیربط در صورت امکان
29. هماهنگی با تیم درمان در انجام فرایندهای تشخیصی,درمانی و توانبخشی
30. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق