بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر مریم دهقانی مفرد
مسئول فنی داروخانه
داروساز
دکتر مریم دهقانی مفرد
شرح وظایف:
 1. مشارکت در کمیته دارو و تجهیزات بیمارستان
 2. نظارت بر تکمیل فرمهای آماری ماهیانه در واحد مربوطه
 3.  کنترل و نظارت بر تمیزی و ضد عفونی کردن فضای فیزیکی واحد مربوطه
 4.  آموزش در خصوص نحوه مصرف و عوارض دارویی به مراجعین سرپایی
 5.  نظارت بر حضور فیزیکی پرسنل طبق برنامه تنظیمی و تقسیم‌کار در واحد مربوطه
 6. تنظیم لیست برنامه ماهیانه پرسنلی درسه شیفت کاری
 7. همراهی و گزارش دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزی مسئولین بیمارستان از واحدمربوطه
 8.  همکاری باسوپروایزرآموزشی درزمینه شناخت نیازهای آموزشی پرسنل وهمکاری در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز
 9. شرکت در جلسات ماهیانه برای همفکری در تصمیم گیریهای امور مربوط به واحد داروخانه بیمارستان برحسب نیاز
 10.  مطالعه و بررسی ثبات شکل دارویی با گذشت زمان
 11. مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای مربوط به امور دارو و تهیه طرح ها و پیشنهادات اصلاحی
 12. شرکت در کمیته دارو و تجهیزات و ارائه نظرهای مشورتی در صورت لزوم
 13.  نظارت و کنترل درخواست دارویی درمانگاهها و بخشها و تخصیص داروی موردنیاز و تحویل دارو با توجه به سهمیه هریک از واحدهای مربوطه
 14.  نظارت و کنترل دارو و تجهیزات ارسالی به واحدها و قسمتهای مربوطه
 15. نظارت بر امور فنی و اداری داروخانه از طریق سرکشیهای مرتب به آن و کوشش در برطرف کردن نیازهای آن و راهنمایی مسئولین مربوط در انجام وظایف محوله
 16.  نظارت بر نحوه نگهداری انواع دارو در انبارها از نظر تاریخ مصرف و فساد آنها
 17.  تهیه دارو و لوازم درخواستی از انبار دارو و تجهیزات
 18. نظارت و کنترل فاکتورهای خرید دارو از انبار دارو و تجهیزات دانشگاه
 19.  اعلام اعتبار مالی موردنیاز جهت تامین دارو و تجهیزات
 20.  تامین احتیاجات واحد در رابطه با امور پرسنلی، وسایل کار و امور فنی و ...
 21.  شرکت در سمینارهای مربوط به دارو
 22.  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق داروخانه بیمارستان فقط به بیماران بستری در بخش ها خدمات ارائه می دهد .