بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر محمد مهدوی پناه
مسئول فنی داخلی زنان و مردان
متخصص بیماری های داخلی
دکتر محمد مهدوی پناه