امروز : 08 مهر 1402
بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
حسین افضلی
واحد تاسیسات
کارشناس برق
حسین افضلی