بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
سعید مطوری
مسئول بهداشت محیط
کارشناس بهداشت محیط
سعید مطوری
شرح وظایف:


1. هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان و شرکت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه
2. شرکت فعال در کمیته های مرتبط
3. تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای کارکنان رده های مختلف
4. کنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر کمی و کیفی و انجام آزمایشات دوره ای میکروبی وشیمیایی و کلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها، استانداردها و شرایط موجود
5. بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبکه عمومی، شبکه خصوصی) و تشکیل پرونده مربوط به آن
6. نظارت، بررسی و کنترل بهداشتی برکلیه مراحل مختلف جمع آوری، تفکیک، انتقال، نگهداری موقت و دفع پسماند های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت پسماند بیمارستانی
7. نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه شامل (شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه، وضعیت سردخانه، انبار نگهداری موادغذایی، سرویس های بهداشتی، بهداشت فردی کارکنان، اطاق استراحت کارکنان، شستشو و ضدعفونی ظروف، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . . )
8. نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همکاری کارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا
9. نظارت و کنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفکیک البسه عفونی از غیرعفونی در هنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیک ومواد پاک کننده مناسب و نهایتاً ضدعفونی و اتوکشی البسه بخش عفونی و آلوده (توضیحاً درکاربرد موادضدعفونی کننده بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز به عمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود.)
10. کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط، دفع بهداشتی پسماند و درصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شرکتهای سم پاشی غیر مجاز
11. ارائه راهکارهای بهسازی به عنوان اصولی ترین روش کنترل ناقلین
12. نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی، کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون
13. نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا و پاک کننده بیمارستان
14. ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان، درهماهنگ کردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان
15. نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب
16. نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه) به منظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب
17. ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست و منظم به نحوی که روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق کاملاً قابل دسترسی و مشهود باشد. (مستند سازی)
18. نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان(اخذ کارت بهداشتی) جهت پرسنل آشپزخانه، لنژری و فروشگاه مواد غذایی و اخذ گواهینامه بهداشت عمومی
19. انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا
20. فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان
21. اجرا و پیگیری و نظارت بر اعمال مفاد آیین نامه ها، ضوابط و استانداردها، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده در حیطه وظایف
22. بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتمالی موجود
23. پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با کمک مسئول فیزیک بهداشت ذیربط
24. به طورکلی نظارت و کنترل لازم بهداشتی برکلیه بخش ها –همکاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده