امروز : 08 مهر 1402
بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
فاطمه ضابطی
مسئول بهداشت حرفه ای
کارشناس بهداشت حرفه ای
فاطمه ضابطی
شرح وظایف:
 1.  آشنا نمودن مدیران ، اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشتکار و کارکنان با جایگاه بهداشت حرفه أی دربیمارستان وموارد مرتبط با سلامتی کارکنان
 2. تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارو طرح مسائل و مشکلات حفاظت و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه پیشنهادات لازم به مدیر بیمارستان جهت رفع نواقص و سالم سازی محیط کار
 3.  ارسال صورتجلسات کمیته به مرکز بهداشت مربوطه بر اساس فرم پیشنهادی به روش بررسی تصمیمات جلسه قبلی و سپس اتخاذ تصمیمات جدید و مشخص نمودن مسئول پیگیری
 4. شناسائی شغلهای موجود و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار و ارائه راه حلهای متناسب جهت کنترل و ارائه پیش نویس دستورالعملهای لازم جهت انجام کار سالم و بهداشتی به منظور پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی – شیمیائی – ارگونومیکی ، بیولوژیکی و روانی محیط کار
 5. برنامه ریزی و پیگیری جهت اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و اقدامات کنترلی
 6. بررسی و بازدید بهداشتی طبق برنامه زمانبندی شده از تسهیلات بهداشتی و تاسیسات و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع انها.
 7. توجیه و آشنا سازی شاغلین نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
 8. همکاری با مسئولان در تهیه دستور العملهای لازم برای انجام کار مطمئن ، سالم و بدون خطر و همچنین
 9. استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار و متناسب بودن لوازم با نوع کار.
 10. پیشنهاد به مدیر بیمارستان جهت تشویق شاغلینی که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند.
 11. پیگیری لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و ادواری به منظور پیشگیری از ابتلاء شاغلین به بیماریهای ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه .
 12. تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات کارگری ( قبل از استخدام و دوره أی )برای شغلهای موجود و تهیه جدول آزمایشات روتین و اختصاصی شغلهای موجود با همکاری پزشک متخصص طب کار و یا پزشک عمومی واجد شرایط
 13. اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه أی به مدیر بیمارستان و همکاری در تعیین شغل مناسب برای شاغلینی که به تشخیص شورای پزشکی به بیماریهای حرفه أی مبتلا شده و یا در معرض ابتلاءآنها قرار دارند
 14. ثبت آمار حوادث و بیماریهای ناشی از کار شاغلین وتجزیه وتحلیل موارد وارایه درکمیته ایمنی وبهداشت کار
 15. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار .
 16. کلیه اقدامات در زمینه سالمسازی محیط کار ( - تهویه مناسب - مبارزه با حشرات و جوندگان موذی ، تامین آب بهداشتی سالم ، نظارت بر جمع آوری صحیح و دفع بهداشتی زباله و فاضلاب )
 17. بررسی خلاصه نتایج معاینات سالیانه و مشخص نمودن رابطه معنی دار بین نتایج معاینات و عوامل موجود محیط کار به تفکیک شغل و بیماریهای ایجاد شده
 18. شرکت در دوره های بازآموزی و گردهمائیهای مربوطه در جهت افزایش اطلاعات علمی در زمینه بهداشت حرفه أی
 19. آموزش شاغلین در نحوه کاربرد وسائل آتش نشانی و اطفای حریق
 20. بازدید مستمر از سیستمهای حفاظتی موجود در بیمارستان از قبیل سیستم اطفاء حریق ، دربهای خروج اضطراری ، پلکان ، نرده ها و غیره
 21. آشنائی با الزامات و مقررات استاندارد مرتبط با بهداشت حرفه ای ومحیط زیست ازجملهRISK و OHSAS و HSE و ASSESMENT و ...
 22. تهیه لیست ایمنی مواد شیمیائی اعم از مواد اولیه – بینابینی و تولیدی(MSDS )
 23. تهیه خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای در بیمارستان بصورت مدون