امروز : 08 مهر 1402
بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
طاهره دخیلی
کارشناس بخش اکوکاردیوگرافی و تست ورزش
بهیار
طاهره دخیلی
شرح وظایف:

1- جلب اعتمادو اطمینان مددجو و برقراری ارتباط حرفهای موثر و پاسخ صحیح به سؤالات،درخواستهاومشکلات بادادن اختیاربه وی
2-بررسی وشناخت وکسب اطلاعات از وضعیت سلامت مددجو و ثبت درپرونده و درصورت تغییردروضعیت عمومی بیماراطلاع به پزشک
٣- تعیین وثبت مشکلات ونیازهای بهداشتی مددجو
۴- تشخیص پرستاری مبتنی بردانش،مهارت،پژوهش،برنامه ریزی اقدامات مراقبتی براساس اهداف واولویتهاوثبت آن درپرونده
۵- مشارکت وهمکاری درانجام آزمایشات کلینیکی وپاراکلینیکی
۶- انجام اقدامات مراقبتی براساس استانداردهای حرفه پرستاری وثبت وپیگیری آن،باتوجه به تأمین نیازهای جسمی،روانی، اجتماعی ومعنوی مددجو
٧- ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجودرصورت لزوم بررسی وبرنامه ریزی مجددبه منظورارائه مراقبتها
٨- بکارگیری روشهای تصمیم گیری وحل مشکل به کمک سایراعضای تیم درموقعیتهای خاص وبحرانی وحوادث غیرمترقبه
٩- اقدامات مناسب درجهت تأمین ایمنی وپیشگیری ازحوادث احتمالی
10-بررسی نیازهای آموزشی،تعیین سطح انگیزش فراگیر،توسعه برنامه های آموزشی،اجرای آموزش وارزیابی یادگیری درمددجو،خانواده وجامعه به منظورتأمین،حفظ وارتقاءسطح سلامت ورفاه اجتماعی
11-راهنمایی ومشاوره بامددجو،درصورت لزوم ارجاع به سایرمنابع تخصصی،حمایت اجتماعی
12-مشارکت بامراکزمشاوره وارائه خدمات پرستاری جهت پیگیری اقدامات مراقبتی درمنزل
13-انجام ونظارت مستمربراقدامات ضروری به منظورپیشگیری ازعفونتهاازآموزش تاپژوهش
14-همکاری باگروه بهداشتی جهت رفع مشکلات محیطی،حفاظتی وخدماتی بااستفاده ازهمکاری وهمیاری ومشارکت جامعه وپیگیری آنها
15- مشارکت وهمکاری دربرنامه های آموزشی،پژوهشی
16- مشارکت درارائه خط مشی های مراقبتی وبهداشتی وتوانبخشی درجهت بهبو دمداوم کیفیت خدمات
17- نظارت وکنترل برمراقبت ازجسد طبق موازین شرعی

18-احیاءبامشارکت دردوره های آموزش مربوطه
19- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق