بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر فرشته سعدابادی آرانی
مسئول فنی بخش اوژانس
متخصص طب اورژانس
دکتر فرشته سعدابادی آرانی