امروز : 08 مهر 1402
بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مصطفی خالورضا
مسئول امور مالی
فوق لیسانس حسابداری
مصطفی خالورضا
شرح وظایف:

• پیگیری مطالبات مالی پرسنلی
• صدور فیش های حقوقی و اضافه کاری و مشارکت ماهیانه،عیدی بن لباس. سایر بن ها
• ارسال مدارک برای بیمه ها و پیگری کلیه امور بیمه ای بیماران بستری و سرپایی و درمانگاهی