بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
زینب نجفی دوست
سرپرستار بخش اتاق عمل
کارشناس اتاق عمل
زینب نجفی دوست
شرح وظایف:

1) کسب خط مشی ودستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه
2) بررسی وضعیت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
3) برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
4) تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف
5) تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)
6) برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
7) برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان/ بیماران قبل از عمل
8) پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات داروها و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن
9) برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت
10) برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوط در هر شیفت کاری
11) تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه
12) برقراری امنیت شغلی در جهت ایجاد فضای مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده
13) توجه به نیازهای کارکنان به ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
14) برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
15) ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
16) شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان،مددجویان، بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
17) نظارت در امر سرویس کلیه دستگاهها و وسایل و طرز صحیح به کار بردن وسایل که خارج یا داخل می شود
18) ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسؤلین ذیربط(شامل درخواست‌ها، وقایع غیر مترقبه،حوادث،کمبودها، نقایص،نیازها .....)
19) مشارکت و همکاری در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت بازآموزی و ..... کارکنان و تهیه برد آموزشی در بخش
20) مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان در واحد مربوطه
21) مشارکت و همکاری در پژوهشها و تحقیقات کاربردی کارکنان
22) برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای کارکنان اتاق عمل
23) تکمیل فرم ارزشیابی مصوب کارکنان واحد مربوطه
24) کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد مربوطه
25) ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کارکنان از طریق بررسی رضایت مندی بیماران، همکاران و .../ مشاهده/ چک لیست/ و ...
26) نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان
27) ارزشیابی و اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان، بیماران، خانواده، دانشجویان و ....
28) کنترل و چک پرونده بیمار هنگام انتقال به بخش
29) کنترل و چک روزانه ترالی احیاء
30) کنترل و تنظیم لیست اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل طی هماهنگی با واحدهای ذیربط
31) مشارکت در کمیته های بیمارستانی بخصوص کمیته سوانح، کمیته دارو و درمان و تجهیزات و کمیته مرگ و میر( بر حسب ضرورت) و اتاق عمل
32) نظارت بر تکمیل فرمهای آماری به صورت ماهیانه
33) کنترل و نظارت بر تمیزی و ضد عفونی کردن دستگاهها و فضای فیزیکی بخش و کادر خدماتی
34) کنترل و نظارت بر نحوه تحویل و انتقال بیمار
35) آشنایی کامل به CPR (احیا)
36) همراهی و گزارش دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزی مسئولین بیمارستان از بخشها
37) آشنایی و آگاهی کامل از انواع عملهای جراحی موجود در بخش، میزان داروها ،‌موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها
38) همکاری با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهای آموزشی پرسنل و همکاری در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز
39) شرکت در جلسات ماهیانه برای همفکری در تصمیم گیریهای کارکنان
40) کنترل و نظارت بر نحوه تحویل گرفتن بیمار و پرونده و ترتیب انجام عملهای جراحی بر حسب اولویت
41) کنترل و نظارت بر نظافت و ضدعفونی دستگاهها و فضای فیزیکی اتاق عمل وکادر خدمات
42) سنجیدن نیازها و پیش بینی وسایل و داروهای ضروری
43) نظارت بر washing اتاق عمل
44) نظارت بر عملکرد پرسنل واحد CSR و بررسی و کنترل شستشو و استریلیته وسایل ، شستن دستها، نحوه بازکردن وسایل استریل و استفاده صحیح از گان وماسک و ...
45) نظارت بر رعایت نکات لازم در مورد کیسهای (case) عفونی و کنترل نظافت و ضد عفونی کردن اتاق عمل و وسایل بعد از اتمام عملهای عفونی
46) نظارت بر تکمیل فرم پاتولوژی و ارسال نمونه‌های پاتولوژی به آزمایشگاه مربوطه
47) تحویل و تحول داروهای مخدر در اتاق عمل
48) نظارت و کنترل بر کارکرد صحیح اتوکلاو
49) نظارت وکنترل نحوه packing و پیچیدن وسایل و ستهای اتاق عمل در واحد CSR
50) آموزش پرسنل شاغل در CSR
51) کنترل نتایج کشتهای اتاق عمل و اخذ تصمیمات لازم در مواردمشکوک
52) آگاهی و آشنایی کامل به عملکرد پرسنل اسکراب و سیرکولر
53) برقراری ارتباط حسنه بین تیم جراحی و پرسنل اتاق عمل
54) برقراری ارتباط با پرشکان جراح و مسئولین بخشها جهت تنظیم برنامه اتاق عمل
55)انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق