امروز : 08 مهر 1402
بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
حمزه بیابانپور
سوپروایزر واحد آزمایشگاه
کارشناس علوم آزمایشگاهی
حمزه بیابانپور
شرح وظایف:

1. سرپرستی کلیه امور تخصصی مرکز
2. کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، تجهیزاتی و لوازم آزمایشگاهی مواد شیمیایی ، معرفها و تطابق با استانداردهای اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3. ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها و بخشهای مختلف
4. کنترل عملکرد کیفی کارکنان فنی
5. ممانعت از تحمیل هزینه ها و خدمات غیر ضروری به بیماران
6. رسیدگی به شکایات در مورد امور تخصصی و علمی آزمایشگاه و پاسخگویی به مراجع ذیربط
7. جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز
8. جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ارائه کمی و کیفی خدمات و ارسال گزارشهای مربوط به مراجع ذیربط حسب ضرورت
9. رعایت قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
10. اقدام و نظارت بر پذیرش بیماران و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانسی
11. نظارت بر اجرای دقیق برنامه کنترل کیفی داخلی و خارجی و انعکاس و نگهداری آنها در دفاتر مخصوص
12. حضور فعال ، مداوم و مستمر در آزمایشگاه
13. امضاء ورقه جواب آزمایشها با در نظر گرفتن کلیه شرایط علمی و فنی
14. آموزش مداوم پرسنل با همکاری سوپروایزر و کارشناسان آزمایشگاه
15. آموزش دانشجویان و کارورزان با همکاری کارشناسان آزمایشگاه
16. تهیه و تنظیم مطالب آموزشی و نظارت بر انجام آموزش
17. ارزیابی دانشجویان و کارورزان در پایان دوره
18. همکاری در اجرای پروژه تحقیقاتی و پایان نامه دانشجویان
19. شرکت در جلسات آموزشی ، کمیته های مرتبط بیمارستانی
20. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق