امروز : 08 مهر 1402
بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
سارا نادری صفا
مسئول هماهنگی کمیته های بیمارستانی
کارشناس پرستاری - فوق لیسانس مدیریت توسعه منابع انسانی
سارا نادری صفا