امروز : 08 مهر 1402
بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
اعظم سادات شریفی
کارشناس مدیریت خطر حوادث وبلایا
کارشناس بیهوشی
اعظم سادات شریفی