امروز : 08 مهر 1402
بیمارستان سیدالشهداء(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
غلامحسین سفری
مدیر پرستاری
کارشناس پرستاری
غلامحسین سفری
شرح وظایف:
 1. برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان
 2. گردآوری اطلاعات از مرکز شامل: نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهیانه و سالیانه، گزارش حسابرسی پرستاری،‌ پرونده های کارکنان، مصاحبه با کارکنان
 3. نیاز سنجی مددجویان: بر حسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده
 4. برآورد منابع شامل نیروی انسانی ( پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته ) ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات
 5. شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی
 6. تعیین خط‌مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان‌بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
 7.  برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی،‌ پژوهشی، کنترل و نظارت کنترل عفونت و … )
 8.  ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
 9.  ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه‌های پرستاری
 10.  مشارکت در طرح های پژوهشی
 11.  برنامه‌ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت)
 12.  انجام برنامه‌ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی‌ربط در جهت ارتقای دانش و مهارت حرفه‌ای کارکنان پرستاری
 13. تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش‌های پرستاری براساس استانداردهای علمی
 14.  تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده‌های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب
 15.  بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت‌های مختلف کاری
 16.  تصمیم‌گیری در مورد مرخصی‌ها، ماموریت‌ها و … کارکنان گروه پرستاری
 17.  رهبری و هدایت واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی
 18.  ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر، عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی و …
 19.  اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه ) گروه پرستاری
 20.  اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها
 21.  تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره‌مندی از فن‌آوری ها علمی حل مساله
 22.  تامین نیازهای اموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات خط‌مشی‌ ها