** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:45:52 PM 1401 / 05 / 26
 
   
     

سایت های ویژه


 
Skip Navigation Links.
Collapse خانهخانه
اخبار بیمارستان سیدالشهداء
Collapse معرفی بیمارستان سیدالشهدا معرفی بیمارستان سیدالشهدا
تاریخچه بیمارستان سیدالشهدا
ریاست بیمارستان سیدالشهدا
چارت سازمانی بیمارستان سیدالشهدا
ثبت خطای پزشکی
Collapse بخشهای بیمارستان بخشهای بیمارستان
بخش داخلی بیمارستان
بخش چشم بیمارستان
Collapse بخش اطفال و نوزادان بیمارستان بخش اطفال و نوزادان بیمارستان
شرح وظایف پرستار بخش اطفال
شرح وظایف پرستار بخش نوزادان
Collapse بخش جراحی عمومی بیمارستان بخش جراحی عمومی بیمارستان
شرح وظایف سرپرستار بخش جراحی عمومی
Collapse اتاق عمل بیمارستان سیدالشهدا اتاق عمل بیمارستان سیدالشهدا
شرح وظایف سرپرستار اتاق عمل
شرح وظایف کاردان هوشبری
شرح وظایف کاردان اتاق عمل
شرح وظایف پرستارCSR
Collapse اورژانس بیمارستان اورژانس بیمارستان
شرح وظایف پرستار بخش اورژانس
شرح وظایف سرپرستار بخش اورژانس
بخش دیالیز بیمارستان
Collapse بخش ccu بیمارستان بخش ccu بیمارستان
شرح وظایف پرستار بخش ccu
Collapse مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان
Collapse شرح وظایف کارشناس مسئول مدارک پزشکیشرح وظایف کارشناس مسئول مدارک پزشکی
شرح وظایف مسئول بخش مدارک پزشکی
شرح وظایف کارشناس پذیرش و ترخیص بیمارستان
شرح وظایف کارشناس آمار بالینی بیمارستان
شرح وظایف کارشناس کدگذاری مدارک پزشکی
شرح وظایف کارشناس بایگانی پزشکی و امور رایانه مدارک پزشکی
شرح وظایف منشی بخش
کارشناس آمار مدارک پزشکی
post cccu
icu
بخش جراحی ارتوپدی
Collapse درمانگاه بیمارستان درمانگاه بیمارستان
تماس با پلی کلینیک بوعلی آران و بیدگل
Collapse پاراکلینیک بیمارستان پاراکلینیک بیمارستان
آزمایشگاه بیمارستان
Collapse تست ورزش و اکوکاردیوگرافی بیمارستان تست ورزش و اکوکاردیوگرافی بیمارستان
شرح وظایف پرستار بخش اکوکاردیوگرافی و تست ورزش
تصویر برداری
داروخانه بیمارستان
فیزیوتراپی بیمارستان
سونوگرافی بیمارستان
EEG
واحد پاتولوژی
Collapse خدمات آموزشی بیمارستان خدمات آموزشی بیمارستان
آموزش پرسنل و دانشجویان
کتابخانه بیمارستان سیدالشهدا
رابطین آموزش
Collapse واحدهای اداری پشتیبانی بیمارستان واحدهای اداری پشتیبانی بیمارستان
مددکاری بیمارستان
Collapse تاسیسات بیمارستان تاسیسات بیمارستان
شرح وظایف مسئول تاسیسات
شرح وظایف تکنسین تاسیسات
خدمات
بهداشت محیط
امور مالی
منابع انسانی
Collapse بهداشت حرفه ایبهداشت حرفه ای
فرم های مورد نیاز بهداشت حرفه ای
کتابچه های بهداشت حرفه ای
فناوری اطلاعات
تجهیزات پزشکی
تغذیه
تماس با بیمارستان
پذیرش و ترخیص
تعرفه های درمانی بیمارستان
بیمه های طرف قرارداد بیمارستان
مدل تعالی سازمانی EFQM
Collapse مدل تعالی سازمانیمدل تعالی سازمانی
منطق ارزیابی
ویژه بیماران
efqm
مطالب آموزشی ویژه پرسنل
Collapse شرح وظایف واحد تغذیهشرح وظایف واحد تغذیه
معرفی واحد تغذیه
Collapse واحد اعتباربخشیواحد اعتباربخشی
سنجه ها
Collapse دستورالعمل اعتبار بخشیدستورالعمل اعتبار بخشی
Collapse پیشگیری و بهداشتپیشگیری و بهداشت
استریلیزاسیون مرکزی
بهداشت حرفه ای
بهداشت محیط
کنترل عفونت
مدیریت پسماند
Collapse خدمات پاراکلینیکخدمات پاراکلینیک
آزمایشگاه
طب انتقال خون
Collapse دارو و تجهیزاتدارو و تجهیزات
تجهیزات پزشکی
مدیریت دارویی
Collapse مدیریت اطلاعاتمدیریت اطلاعات
مدیریت اطلاعات سلامت
فناوری اطلاعات
مدیریت خدمات پرستاری
Collapse مدیریت و رهبریمدیریت و رهبری
بهبود کیفیت
تیم مدیریت اجرایی
تامین و تسهیلات اقامتی
مدیریت خطا
مدیریت حوادث و بلایا
Collapse مراقبت و درمانمراقبت و درمان
اورژانس
مراقبت های حاد
مراقبت مادر و نوزاد
مراقبت های عمومی بالینی
رعایت حقوق خدمت گیرنده
معرفی
دستورالعمل های ایمنی
فرم ها
Collapse کمیته هاکمیته ها
زمانبندی کمیته ها
واحد ایمنی بیمار
واحد کنترل عفونت
Collapse واحد مدیریت خطر حوادث و بلایا واحد مدیریت خطر حوادث و بلایا
اعضای تیم کد 300 و 700
لالاب
آموزش به بیمار
Collapse تشویقی پرسنلتشویقی پرسنل
سه ماهه اول 97
سه ماهه دوم 97
شش ماهه دوم 97
تشویقی 98
بخش جراحی ارتوپدی بیمارستان