** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

5:41:35 AM 1402 / 03 / 17
 


فرم رضایتمندی بیمار

    جنس :
    وضعیت تاهل :
    تحصیلات :
    نحوه بستری :
  علت مراجعه :
  تاریخ بستری :
    نام بخش بستری :
    وضعیت پذیرش در بخش از زمان تحویل تا زمان بستری شدن :
    نحوه برخورد پرسنل پرستاری :
    نحوه ارائه خدمات پرستاری (مثل تزریق دارو و سرم ،کنترل تب و ...) :
    سرعت دریافت خدمات از پرستاران :
    رضایت شما از توضیحات و آموزش های پرستار :
    نحوه برخورد پزشکان با بیمار :
    رضایت شما از دسترسی به پزشک در هنگام نیاز :
    رضایت شما از توضیحات پزشک در طول درمان و زمان ترخیص :
    میزان تمیزی بخش و مرتب بودن ملحفه و لباس و پتو و تخت های بستری :
    میزان رعایت نکات ایمنی در بخش (نرده کنار تخت، همراهی بیماران سالمند، زنگ اخبار و غیره) :
    میزان رعایت نظم و آرامش در بخش :
    میزان نظافت در اتاق و بخش :
    کیفیت غذای بیمارستان :
    نحوه برخورد توزیع کنندگان غذا :
    رضایت شما از نگهبانی بیمارستان :
    وضعیت ترخیص (دریافت نسخه ، مراجعه مجدد، تعویض پانسمان و ...) :
   
کد امنیتی :