** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:58:08 PM 1401 / 05 / 26
 

فرم های واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان

فرم حادثه بخش
فرم شبه حادثه