** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:19:26 AM 1401 / 05 / 27
 

بخش جراحی ارتوپدی بیمارستان سیدالشهدا

سرپرستار: ملیحه رحیمی نسب

پزشکان متخصص: دکتر محمدرضا بشری ، دکتر احسان طورچی

تعداد تخت فعال : 2 تخت فعالفعالیتهای بخش جراحی عمومی:

انجام اعمال جراحی شامل : انجام انواع عمل های جراحی ارتوپدی اعم از تعویض مفصل زانو و لگن و آرتروسکوپی زانو و آسیب های ورزشی و درمان شکستگی ها و ...