** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:03:39 AM 1400 / 02 / 01
 

 

واحد امور اداری بیمارستان

مسئول امور اداری: فاطمه درمسجدی
مدرک تحصیلی: کارشناس ادبیات

کارشناس امور اداری: آقای پور نرگس


 

شرح وظایف واحد امور اداری:

• تهیه و تنظیم پیش نویس کلیه مکاتبات اداری بیمارستان و کارکنان مرکز
• صدور احکام حقوقی کلیه پرسنل تحت پوشش
• تنظیم لیست اضافه کار و حق مشارکت
• تنظیم و صدور و ابلاغ مرخصی کارکنان
• تهیه و تنظیم گواهی انجام کار کارکنان به صورت ماهیانه و ارسال به امور مالی جهت پرداخت حقوق و مزاییا
• تهیه لیست امور رفاهی کارکنان از قبیل بن لباس ,بن ارزاق، عیدی,بیمه و حق مهد کودک و غیره
• تنظیم ارزشیابی سالیانه کارکنان
• شرکت درجلسات و کمیته های بیمارستانی و ستاد دانشگاه
• نظارت، رسیدگی و کنترل حضور و غیاب کارکنان

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر