** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:00:20 AM 1401 / 05 / 27
 

 

واحد امور مالی بیمارستان

مسئول امور مالی: مصطفی خالورضا
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری


شرح وظایف امور مالی:


• پیگیری مطالبات مالی پرسنلی
• صدور فیش های حقوقی و اضافه کاری و مشارکت ماهیانه،عیدی بن لباس. سایر بن ها
• ارسال مدارک برای بیمه ها و پیگری کلیه امور بیمه ای بیماران بستری و سرپایی و درمانگاهی