** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:19:41 AM 1400 / 02 / 01
 

 

واحد مدیریت خطر حوادث و بلایا 

نام و نام خانوادگی: مریم اکبرزاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت نوزادان

 چارت ICS بحران

 چارت سامانه هشدار اولیه

 اعضای تیم کد 300 و 700 و شرح وظایف آنها

 معرفی کدهای خاص بیمارستان

 کتاب آمادگی بیمارستانی در حوادث و بلایا

 مکان های پرخطر در بیمارستان
 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر