** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:13:10 AM 1401 / 05 / 27
 


واحد کنترل عفونت

نام و نام خانوادگی سوپروایزر کنترل عفونت: مریم سادات باختر

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

معرفی:

واحد کنترل عفونت بیمارستان در جهت کاهش پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی و افزایش ایمنی و همچنین ارتقاء کیفیت مراقبت بهداشتی از بیمار تشکیل شده است.
عفونت بیمارستانی به عفونتی گفته می‌شود که پس از پذیرش بیمار در بیمارستان (48 تا 72 ساعت بعد) یا طی دوره ای مشخص (10 تا30 روز) پس از ترخیص بیمار (عفونت‌های زخم جراحی) رخ دهد در صورتی که بدنبال اعمال جراحی در بدن بیماران جسم خارجی کار گذاشته شود، عفونت بیمارستانی می‌تواند تا یکسال پس از اینگونه اعمال، به وقوع بپیوندد. عفونت‌های بیمارستانی می‌توانند علاوه بر بیماران، کارکنان و عیادت کنندگان را نیز مبتلا سازند.
 از انواع شایع عفونت های بیمارستانی را می توان به عفونت ادراری، عفونت محل عمل جراحی، پنومونی بیمارستانی و عفونت خون اشاره کرد.


اهداف واحد:

• اجرای دستورالعمل های کنترل عفونت
• جمع آوری منظم وتحلیل داده های نظام مراقبت عفونت های کسب شده ازبیمارستان
• نظارت براجرای خط مشی ها و روش های تاییدشده درکمیته،درتمامی بخشها/ واحدهای مربوطه
• به روز رسانی و مرور منظم خط مشی ها و روش های کنترل عفونت
• نظارت بر انتقال نتایج اطلاعات عفونت های بیمارستان به مدیران و واحدها
• گزارش عفونت های بیمارستانی به سازمانهای مرتبط (سازمانهای سلامت و بهداشت عمومی خارج ازبیمارستان) درچارچوب قوانین و مقررات
• گزارش بیماریهای واگیر و غیر واگیر و موارد جدید مطابق دستورالعمل وزارت متبوع
• پایش و کنترل انجام صحیح ضدعفونی محیطهای بیمارستانی و روشهای صحیح استریلیزاسیون در بیمارستان
• نظارت و پیگیری نحوه مراقبت های پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی


 شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت

 اسامی رابطین کنترل عفونت