** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:35:16 AM 1400 / 02 / 01
 

 

واحد ایمنی بیمار

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل صادقی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری 

 

 شرح وظایف مسئول ایمنی بیمار ( ریاست بیمارستان )

 شرح وظایف کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

 تقویم بازدید ایمنی و مدیریتی 

 اعضای بازدید ایمنی و مدیریتی

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر