** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:32:33 AM 1401 / 05 / 27
 

واحد خدمات بیمارستان سیدالشهداء


مسئول واحد: خانم رحیمی


 

شرح وظایف:

- هماهنگی امور پرسنل خدماتی بیمارستان
- مشخص کردن شرح وظایف پرسنل خدماتی
- پیگیری نظافت واحد های مختلف بیمارستان

 


 تماس با واحد خدمات:

تلفن: 3- 54724041-031 داخلی 263