** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

9:50:19 PM 1399 / 10 / 26
 

 

برنامه زمانبندی کمیته های بیمارستان در سال 98

 
فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد
   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر