** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:14:11 AM 1401 / 05 / 27
 

 

کمیته های بیمارستان سیدالشهدا آران و بیدگل
 

مسئول کمیته های بیمارستان: دکتر علی یوسفیان

مسئول هماهنگی کمیته های اجرایی بیمارستان: سارا نادری صفا

 آیین نامه کمیته های بیمارستانی

 لیست کمیته های اصلی بیمارستان

 لیست کمیته های فرعی بیمارستان
 ابلاغ اعضای کمیته ها

 

                                                                                                                                     بازگشت به صفحه اول بیمارستان