** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:06:16 AM 1400 / 02 / 01
 

 

بخش ICU بیمارستان سیدالشهدا
 

سرپرستار: سمیه محبوبی
مسئول فنی: دکتر سعید احسنی
تعداد تخت فعال: 8 تخت

فعالیتهای بخش ICU :


بستری بیماران CVA ، Spsis ، COPD ، پنومونی حاد ، انواع کانسرها ، CHF ، DKA ، جراحی های کله سیست ، کانسر روده بزرگ و جراحی های شکمی و ....

 


 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر