** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:02:00 AM 1401 / 05 / 27
 

 

بخشpost  ccu   بیمارستان سیدالشهدا

سرپرستار: فاطمهزهرا غیرتی
مسئول فنی:دکتر سودایی
تعداد تخت فعال: 6 تخت


فعالیتهای بخشpost  ccu  :

بستری بیماران مبتلا به آنژین صدری ، آریتمی ها و...و انجام مراقبتهای ویژه به بیماران بستری
 

شرح وظایف پرستار بخشpost  ccu:

 1.  پذیرش و تحویل بیمار و مدارک بیمار
 2. انجام معاینات فیزیکی لازم و ثبت آنها و گزارش موارد ضروری
 3.  ارزیابی وضعیت درد وتدابیر جهت تسکین درد
 4. حمایت روحی-روانی بیمار وخانواده و بکارگیر ی روش های آرام سازی جهت کاهش اضطراب
 5. آشناسازی بیمار جهت انجام روش های تشخیصی و درمانی
 6.  ارائه بکارگیری تدابیر پرستاری به منظور حمایت جسمی و روانی بیمار در حین انجام رو شهای تشخیصی و درمانی تهاجمی و غیر تهاجمی
 7.  مانیتورنیگ قلب,تشخیص دیس ریتمی های مختلف,اطلاع به پزشک در صورت لزوم و انجام اقدامات فوری در صورت بروز دیس ریتمی های خطرناک
 8. ارائه مراقبت های لازم پس از انجام روش های تشخیصی و درمانی بخصوص روش های تهاجمی مانند: آنژیو گرافی,گذاشتن پیس میکر از قبیل کنترل وضعیت همودینامیک ,کنترل عوارض روش های درمانی و آموزش مراقبت از خود به بیمار و خانواده
 9.  هماهنگی و همکاری با تیم درمان جهت انجام مراحل مختلف باز توانی قلبی با توجه به وضعیت مددجو
 10. مشاوره و آموزش به مددجو و خانواده در زمینه شیوه های مناسب زندگی,مراقبت از خود و مراقبت در منزل
 11.  انجام اینتوباسیون در موارد ضروری
 12. اعلام کد و شروع اقدامات احیاء قلب و ریه ((CPR
 13. تنظیم و بکارگیریDCشوک در موارد ضروری
 14. انجام مراقبتت های پرستاری روتین بخشCCUبه منظور تعدیل فعالیت و استراحت مددجو
 15.  بررسی آزمایشات روتین بخش و گزارش مورد ضروری به پزشک
 16. انجام ساکشن ترشحات راه های هوائی و لوله تراشه,تراکیاستومیosotracheal,Nasotracheal
 17. انجام حمایت های روانشناختی از بیماران و خانواده بیمار
 18.  بررسی و نظارت بر صحت عملکرد تجهیزات تخصصی بخش
 19. ثبت دقیق و گزارش کلیه اقدامات انجام شده
 20. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق