** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

8:48:31 AM 1399 / 11 / 07
 

شرح وظایف منشی بخش

1- کسب دستور و برنامه کار از مسئول پذیرش
2- تهیه و تنظیم آمار روزانه بخش های بستری
3- برقراری ارتباط منطقی بین بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
4- اطلاع رسانی در مورد وضعیت تختهای بخشها توسط تابلو نمودار تخت بیمارستان
5- کنترل روزانه پرونده از لحاظ تکمیل سربرگ اوراق ،الصاق نوار قلب ،فرم پاتولوژی ،آزمایشات و ... طبق مقررات
6- کنترل کمی پرونده هنگام ورود بیمار به بخش (تکمیل بودن آیتمهای برگ پذیرش و سربرگ فرمهای ذیربط)
7- ثبت اطلاعات بیماران (بجز اطلاعات دارویی) در نرم افزار HIS
8- ارسال درخواست آزمایش ، گرافی و سایر خدمات پاراکلینیک به واحد ذیربط برای بیماران بستری از طریق HIS
9- انجام کلیه امور ترخیص پرونده (داروخانه ، آزمایشگاه ، ...)
10- بررسی کمی پرونده بیماران ترخیصی طبق چک لیست ممیزی کنترل اوراق پرونده در هنگام ترخیص
11- تحویل خلاصه پرونده به بیمار در هنگام ترخیص
12- آماده نمودن پرونده بیماران ترخیصی و انجام امور ذیربط و تحویل آنها به واحد ترخیص در حسابداری
13- ارسال کلیشه رادیولوژی بیماران پس از ترخیص به واحد بایگانی پزشکی جهت بایگانی
14- تکمیل پرونده بیماران فوتی ، کنترل جواز دفن و یا برگه پزشک قانونی و ارجاع به واحد ذیربط
15- راهنمایی و همکاری با کار آموزان رشته مدارک پزشکی در حیطه کاری خود
16- همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
17- دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل
18- پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر