** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

9:06:08 AM 1399 / 11 / 07
 

شرح وظایف کارشناس آمار بالینی بیمارستان

1- پیگیری و تکمیل آمار و اطلاعات بخش های کلینیکی و پاراکلینیکی در پایان هر ماه و ارسال به واحد آمار و مدارک پزشکی شبکه
2- جمع بندی و آنالیز آمار کلیه بخشهای کلینیکی ، پاراکلینیکی و پشتیبانی در مقاطع ماهانه ، فصلی ، 6 ماهه و سالیانه
3- تهیه نمودارهای آمار بیمارستانی در مقاطع فصلی ، 6 ماهه و سالیانه
4- تحلیل کمی عملکرد پزشکان در مقاطع 6 ماهه و سالیانه
5- پاسخگویی به سازمانهای خارج بیمارستانی در مورد آمارهای درخواستی بعد از هماهنگی با مسئول بخش و مدیر / ریاست بیمارستان
6- پاسخگویی به واحدهای درون بیمارستانی در مورد آمارهای درخواستی بعد از هماهنگی با مسئول بخش و مدیر / ریاست بیمارستان
7- ارسال آمار به مراکز ذیربط تحت پوشش دانشگاه بر حسب ضرورت بعد از هماهنگی با مسئول بخش و مدیر / ریاست بیمارستان
8- ثبت و نگهداری اطلاعات خام ، نمودارها و شاخصهای آماری محاسبه شده در کامپیوتر
9- پاسخگویی به محققان در زمینه اطلاعات آماری بعد از هماهنگی با مسئول بخش و مدیر / ریاست بیمارستان
10- بایگانی آمارهای جمع آوری شده از واحدهای مختلف بیمارستان و نمودارها و شاخصهای ذیربط
11- جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به بیماران فوت شده
12- راهنمایی و همکاری با کار آموزان رشته مدارک پزشکی در حیطه کاری خود
13- همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
14- دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل
15- پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر