** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

12:15:10 AM 1401 / 05 / 27
 

 

رابطین آموزشی بیمارستان

ردیف

نام بخش

رابط آموزشی

1

اورژانس

حسین رحمتی

2

CCU

سارا رضایی

3

ICU

فاطمه جعفری

4

داخلی

زینب امیدی

5

جراحی / VIP

زهره گندم کار

6

اطفال و نوزادان

زهرا آهنگریان

7

دیالیز

ریحانه نراقی

8

اتاق عمل عاطفه فریدونی
 

شرح وظایف رابطین آموزشی