** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:21:07 PM 1401 / 05 / 26
 

مراحل پذیرش

مسئول پذیرش و ترخیص:طیبه چیت ساز

 1. اورژانس : کلیه بیماران بدحال ابتدا در بخش تریاژ بستری و تشکیل پرونده می دهند . در تریاژ بیماران اولویت بندی شده و پس از ویزیت پزشک اورژانس اعزام و یا در بخش اورژانس ، ccu ، جراحی و یا داخلی بستری می گردند .در صورت نیاز پزشکان متخصص on call در بیمارستان حضور خواهند یافت.

 2. غیر اورژانس : بیمار بعد از گرفتن دستور پزشک جهت پذیرش به بخش پذیرش مراجعه نمایند .

 3. بیماران بخش جراحی روز قبل از عمل با توجه به نوبت داده شده توسط پزشک و اتاق عمل طبق فرایند زیرمراجعه می نمایند .

 4.  مراجعه به صندوق جهت واریز پیش پرداخت

 5. مراجعه به بخش پذیرش جهت تشکیل پرونده ( با در دست داشتن برگه بستری از طرف پزشک معالج و دفترچه بیمه- برای بستری نوزادان دفترچه مادر نیز مورد نیاز است .)

 6. گرفتن آزمایشات و یا ECG و CXR برای بیماران کاندید عمل جراحی

 7. مراجعه به مسئول بخش جهت انجام مراحل بستری در بخش

 مراحل ترخیص بیمار

 1. مراجعه به واحد حسابداری ساعت 13 و دریافت برگه پرداخت صورتحساب

 2. پرداخت هزینه به صندوق و دریافت قبض

 3. تحویل قبض به حسابدار و دریافت برگه ترخیص

 4. تحویل برگه ترخیص به سرپرستار بخش و تایید برگه جهت خروج بیمار از بخش