** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:36:28 PM 1401 / 05 / 26
 
مددکاری بیمارستان سیدالشهدا

مسئول مددکاری: زینب سادات سادات
 
 
فعالیت های واحد مددکاری
 
1- تهیه و تنظیم مدارک لازم برای استفاده از اعتبارات مالی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل و پیگیری تا دریافت وجه
2- تشویق نمودن بیماران به استفاده از یکی از بیمه های اجتماعی و راهنمایی قدم به قدم آنها تا حصول نتیجه
3- تشویق نیکوکاران و کارفرمایان به ایجاد مراکز خدمات اجتماعی و جذب افراد خیر جهت رسیدگی به خانواده های بی بضاعت
4- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی بهداشتی به مددجویان
5- مصاحبه و بررسی مسائل و مشکلات بهداشتی، درمانی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی بیماران در ارتباط اجتماعی با بیماری
6- تشکیل پرونده اجتماعی برای موارد طولانی مدت
7- بررسی امکانات و استفاده از منابع برای بیماران و اتخاذ راه حلهای مناسب جهت رفع مشکل آنان
8- بررسی وضعیت مالی بیماران و اعلام نظر تخصصی و حل مشکلات پرداخت هزینه‌های درمانی از محل اعتبارات مصوب و سایر منابع موجود
9- مشاوره و ایجاد ارتباط مطلوب و سالم بین بیمار، موسسه، خانواده به منظور حل مشکل آنان
10- تهیه گزارش نهایی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیماران و ارائه آن به مقام مافوق
11- پیگیری اقدامات مددکاری تا حصول نتیجه و قادر سازی بیماران و سایر مددجویان
12- تماس با موسسات درمانی در ارتباط با هماهنگی و کاهش مشکلات بیماران بستری و سرپایی که به درمان نیاز دارند
13- راهنمایی و هدایت بیماران به مراکز تهیه وسایل پزشکی و کمک پزشکی
14- راهنمایی و هدایت بیماران جهت استفاده از خدمات بیمه ای و تصمیم و گسترش بیمه همگانی
15- تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی، اجتماعی بیماران و ارائه به کمیسیونهای پزشکی و از کار افتادگی می باشند.
16- مشارکت در تحقیق و پژوهش پیرامون مسائل اجتماعی موثر بروز بیماریها و روند درمان
17- تهیه بانک اطلاعاتی در مورد منابع اجتماعی، رفاهی و پزشکی موجود در جامعه و به روز نگاهداشتن این اطلاعات
18- شناسایی بیماران مشکل دار در استفاده از خدمات درمانی و بیمارستانی و ارائه راه حل و تلاش جهت حل این مشکلات
19- ثبت دفتری اطلاعات مربوط به بیماران سرپایی وبستری در واحد جهت ارائه عملکرد ماهیانه یا سالیانه
20- پیگیری امور اجتماعی بیماران در زمان بستری و پس از ترخیص تا بهبودی کامل
21- ارتباط و همکاری با (NGOs) و سازمانهای اجتماعی موجود در جامعه و استفاده از آنها به نفع بیماران و خانواده ایشان
22- بازدید منزل بیماران در صورت ضرورت بنا به تشخیص مسئول واحد
23- تهیه گزارش‌ها، آمارهای مربوطه و انجام مکاتبات لازم
24- بررسی و پیگیری مسائل مربوط به کودک آزاری و وقوع جرم و جنحه در مورد کودکان مراجعه کننده به بیمارستان
25- مشارکت در برنامه‌های کنترل و پیشگیری بحرانهای اجتماعی
26- همکاری و مشارکت در بحرانهای طبیعی از طریق اداره مددکاری و ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت متبوع
27- پاسخگویی و اعلام نظر تخصصی در خصوص بیماران و خانواده ایشان به مراجع مرتبط
28- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق