** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

8:20:52 AM 1399 / 11 / 07
 

 

بخشهای اداری پشتیبانی

 

ریاست

مدیریت

حسابداری

داروخانه

مددکاری

صندوق

انبار و کارپردازی

آشپزخانه

دبیرخانه

کتابخانه

تغذیه

تاسیسات

بهداشت

پذیرش

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر