** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:30:03 PM 1401 / 05 / 26
 

 

خدمات آموزشی بیمارستان سیدالشهدا

نام و نام خانوادگی سوپروایزر آموزشی: ابوالفضل صادقی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

شرح وظایف :

سوپر وایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامایی مرکز آموزشی – درمانی ، توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری واستاندارهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:
تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت،میان مدت ، بلند مدت)
تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری ومامایی و وکارکنان جدید الورود )
اولویت بندی نیازهای آموزشی

1. تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی
2. اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها
3.تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
4.تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان
5.هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان گروه های پرستاری و مامایی
6.پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
7.تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری

8.هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
9.پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی وپژوهشی
10همکاری ومشارکت در نظارت وکنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی
11.همکاری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی وکنترل عفونت، در امر آموزش
12.همکاری وهماهنگی با سرپرستاران ومربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
13.ارائه تازه ها ونتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس ، جزوه/ پمفلت و...)

14.همکاری ومشارکت در انجام طرح های پژوهشی
15.هدایت وآموزش کارکنان در راستای :
الف- حسابرسی کیفیت خدمات پرستاری ومامایی
ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات
ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

16.هدایت وآموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
17.هدایت وآموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها، فیلم هاو پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
18.ثبت وگزارش کلیه فعالیت های آموزشی ونتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

19.کنترل ونظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
20.کنترل ونظارت بر وجود امکانات وشرایط آموزشی در واحدها
21.ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق
-کنترل وحسابرسی کیفی خدمات ارائه شده
- بررسی رضایت مندی مددجویان
- بررسی رضایت مندی کارکنان
22.کنترل ونظارت برشرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش

23.مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری
24.شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری