** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:44:38 PM 1401 / 05 / 26
 

فیزیوتراپی بیمارستان سیدالشهدا

نام و نام خانوادگی مسئول : حجت فتاح پور

بخش فیزیوتراپی
این بخش در کلیه روزها بجز روزهای تعطیل در ساعات اداری آماده ارائه خدمت به بیماران سرپایی و بستری در بخش ها می باشد اقدامات سرپایی شامل فیزیوتراپی مفاصل بدن ،صحبت بیماران CVA در 2 قسمت الکتروتراپی و مکانوتراپی انجام می شود این بخش جهت خدمات رسانی به بیماران بستری در زمینه chest و اندام ها در حال فعالیت می باشند در ضمن با کلیه بیمه های درمانی طرف قرارداد می باشد.
 

شرح وظایف کارشناس فیزیوتراپی

1- مطالعه بر روی افراد بیمار جهت درمان مناسب بامعلولیت آنها
2- انجام تست و ارزشیابی معلولین جسمی یا روانی با موازین تست های استاندارد
3- تعیین و تشخیص هدف درمانی در درمان معلولین جسمانی با در نظر گرفتن نوع معلولیت با تجویز پزشک
4- ثبت تاریخچه ، تهیه و تنظیم گزراش روزانه و گزارش نهایی از پیشرفت بیمار
5- تعیین و انجام برنامه درمانی هماهنگ با روحیه و وضع جسمانی بیمار
6- مستقل کردن بیمار در انجام فعالیت های روزانه
7- تشخیص ، طرح ریزی و ساختن وسایل کمکی
8- انجام فیزیوتراپی بیماران نظیر ماساژ دادن و
9- انجام فیزیوتراپی بیماران بستری در بیمارستان ها و آسایشگاه های معلولین
10- تهیه و تنظیم آمار بخش جهت ارائه به مقام مافوق
11- بررسی وضعیت عمومی و ظاهری بیمار
12- آموزش بیمار و ارائه پمفلت آموزشی جهت مراقبت در منزل
13- انجام سایرامور محوله طبق دستور مافوق
14- شرکت و همکاری در تیم درمانی
15- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق