** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:52:07 PM 1401 / 05 / 26
 


داروخانه بیمارستان سیدالشهدا

مسئول فنی: دکتر مریم دهقانی مفرد
مسئول داروخانه : اشرف مشرقیان
کارشناس : اشرف سادات سیدی پور


شرح وظایف مسئول فنی داروخانه :

1- کسب خط مشی ودستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه
2- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
3- برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
4- تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف
5- تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)
6- برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
7- برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش
8- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه
9- برقراری امنیت شغلی در جهت ایجاد فضای مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده
10- توجه به نیازهای کارکنان به ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
11- برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
12- ایجاد هماهنگی و همکاری بین کارکنان واحد داروخانه با سایر واحدها
13- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان،مددجویان، بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
14- ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسؤلین ذیربط(شامل درخواست ها، وقایع غیر مترقبه،حوادث،کمبودها، نقایص،نیازها ...)
15- مشارکت و همکاری در برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت بازآموزی و ... کارکنان و تهیه برد آموزشی در بخش
16- تکمیل فرم ارزشیابی مصوب کارکنان واحد مربوطه
17- کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد مربوطه
18- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کارکنان از طریق بررسی رضایت مندی بیماران، همکاران و .../ مشاهده/ چک لیست/ و ...
19- نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان
20- کنترل و تنظیم اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل
21- مشارکت در کمیته دارو و تجهیزات بیمارستان
22- نظارت بر تکمیل فرمهای آماری ماهیانه در واحد مربوطه
23- کنترل و نظارت بر تمیزی و ضد عفونی کردن فضای فیزیکی واحد مربوطه
24- آموزش در خصوص نحوه مصرف و عوارض دارویی به مراجعین سرپایی
25- نظارت بر حضور فیزیکی پرسنل طبق برنامه تنظیمی و تقسیم‌کار در واحد مربوطه
26- تنظیم لیست برنامه ماهیانه پرسنلی درسه شیفت کاری
27- همراهی و گزارش دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزی مسئولین بیمارستان از واحدمربوطه
28- آشنایی و آگاهی کامل از بیماریهای موجود در بخشهای بیمارستان، میزان داروها ،‌موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها
29- همکاری باسوپروایزرآموزشی درزمینه شناخت نیازهای آموزشی پرسنل وهمکاری در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز
30- شرکت در جلسات ماهیانه برای همفکری در تصمیم گیریهای امور مربوط به واحد داروخانه بیمارستان برحسب نیاز
31- مطالعه و بررسی ثبات شکل دارویی با گذشت زمان
32- مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای مربوط به امور دارو و تهیه طرح ها و پیشنهادات اصلاحی
33- شرکت در کمیته دارو و تجهیزات و ارائه نظرهای مشورتی در صورت لزوم
34- نظارت و کنترل درخواست دارویی درمانگاهها و بخشها و تخصیص داروی موردنیاز و تحویل دارو با توجه به سهمیه هریک از واحدهای مربوطه
35- نظارت و کنترل دارو و تجهیزات ارسالی به واحدها و قسمتهای مربوطه
36- نظارت بر امور فنی و اداری داروخانه از طریق سرکشیهای مرتب به آن و کوشش در برطرف کردن نیازهای آن و راهنمایی مسئولین مربوط در انجام وظایف محوله
37- نظارت بر نحوه نگهداری انواع دارو در انبارها از نظر تاریخ مصرف و فساد آنها
38- تهیه دارو و لوازم درخواستی از انبار دارو و تجهیزات
39- نظارت و کنترل فاکتورهای خرید دارو از انبار دارو و تجهیزات دانشگاه
40- اعلام اعتبار مالی موردنیاز جهت تامین دارو و تجهیزات
41- تامین احتیاجات واحد در رابطه با امور پرسنلی، وسایل کار و امور فنی و ...
42- شرکت در سمینارهای مربوط به دارو
43- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوقداروخانه بیمارستان فقط به بیماران بستری در بخش ها خدمات ارائه می دهد .