** همه گیری کرونا ویروس خطرناکتر از همیشه ، شستشوی مکرر و صحیح  دستها را از یاد نبریم.**  

11:59:47 PM 1401 / 05 / 26
 

رادیولوژی بیمارستان سیدالشهدا

پزشک مسئول: دکتر حمیدرضا صداقت

مسئول بخش: عباس ربیعی

در این بخش  پرسنل به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به بیماران سرپایی وبستری در بخش ها با استفاده از دو دستگاه رادیوگرافی ثابت ومتحرک می باشند و کلیه گرافی های ساده اعم از گرافی های اندام , ستون فقرات , قفسه سینه , شکم و.... انجام میشود .
 

شرح وظایف مسئول فنی رادیولوژی

1- سرپرستی کلیه امور تخصصی مرکز
2- کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، تجهیزاتی و لوازم بخش و تطابق با استانداردهای اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3- ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها و بخشهای مختلف
4- کنترل عملکرد کیفی کارکنان فنی
5- ممانعت از تحمیل هزینه ها و خدمات غیر ضروری به بیماران
6- رسیدگی به شکایات در مورد امور تخصصی و علمی رادیولوژی و پاسخگویی به مراجع ذیربط
7- جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز
8- جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ارائه کمی و کیفی خدمات و ارسال گزارشهای مربوط به مراجع ذیربط حسب ضرورت
9- رعایت قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
10- اقدام و نظارت بر پذیرش بیماران و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانسی
11- نظارت بر اجرای دقیق برنامه کنترل کیفی داخلی و خارجی و انعکاس و نگهداری آنها در دفاتر مخصوص
12- حضور فعال ، مداوم و مستمر در رادیولوژی
13- آموزش مداوم پرسنل با همکاری سوپروایزر و کارشناسان رادیولوژی
14- تهیه و تنظیم مطالب آموزشی و نظارت بر انجام آموزش
15- شرکت در جلسات آموزشی ، کمیته های مرتبط بیمارستانی
16- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق